Wojciech Nalaskowski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu; absolwent (z 1992 roku) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; uczestnik 3,5 rocznej aplikacji radcowskiej zakończonej w 1996 roku egzaminem i wpisem na listę radców prawnych.

Absolwent studium prawa europejskiego organizowanego przez Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta.

Od 1996 roku prowadzi działalność w zakresie kompleksowego i wszechstronnego doradztwa prawnego przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych; praktyk w sferze prawa prywatnego oraz publicznego, a przede wszystkim w zakresie:

– szeroko pojmowanego prawa cywilnego, a więc m.in. prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, spadkowego, przewozowego,
– procedury cywilnej,
– prawa handlowego (prawa spółek),
– prawa upadłościowego,
– prawa własności intelektualnej,
– majątkowego prawa rodzinnego i opiekuńczego,
– prawa pracy i prawa zabezpieczeń społecznych,
– prawa nieruchomości,
– prawa bankowego,
– prawa ubezpieczeń,
– szeroko rozumianego prawa gospodarczego (wyodrębnianych zagadnień z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego),
– prawa zamówień publicznych,
– prawa administracyjnego,
– prawa finansowego,
– prawa podatkowego,
– prawa budowlanego,
– prawa międzynarodowego, w tym w szczególności prawa prawa wspólnotowego.

Autor szeregu skutecznych skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także skarg do Wojewódzkich Sadów Administracyjnych oraz apelacji wnoszonych do sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych.

Uczestnik kilkuset postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych (w tym przed izbami skarbowymi) w zdecydowanej większości przypadków zakończonych korzystnymi rozstrzygnięcia dla reprezentowanej strony.

Koordynator (we współpracy z Januszem Ziółkowskim) kilku procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, obejmujących m.in. procesy łączenia (poprzez fuzje i przejęcia /inkorporacje/), podziały oraz przekształcenia form prawnych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza spółek handlowych.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz podatkowego w najbardziej prestiżowych czasopismach prawniczych (Przegląd Sądowy, Rzeczpospolita), o oryginalnym i twórczym charakterze, o czym świadczyć może przywoływanie ich przez judykaturę (zob. np.:

– Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 01.10.2003 r. III SW 152/03;
– Wyrok WSA we Wrocławiu z 10.01.2008 r. II SA/Wr 388/07;
– Wyrok WSA w Krakowie z 17.04.2007 r. III SA/Kr 1155/06;
– Wyrok WSA w Łodzi z 27.09.2007 r. I SA/Łd 2020/06)

oraz przez najznamienitszych przedstawicieli doktryny prawa (zob. vide np.:

– Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. LexisNexis 2009 /kom. do art. 58/;
– Stanisław Rudnicki, Gerard Bieniek. Nieruchomości Problematyka prawna. LexisNexis 2009;
– Prawo rzeczowe. Użytkowanie Wieczyste. System Prawa Prywatnego. Tom IV. prof. dr hab. Edward Gniewek C.H. Beck 2007;
– Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Zamiana. System Prawa Prywatnego. Tom VII. prof. dr hab. Jerzy Rajski. C.H. Beck 2011;
– Maciej Gutowski. Nieważność czynności prawnej. Wydawnictwo: C.H. Beck 2008;
– Jacek Ignaczewski. Małżeńskie prawo majątkowe. C.H. Beck 2008;
– Aleksander Hetko. Dekret Warszawski – postępowanie wywłaszczenie nieruchomości. C.H. Beck 2008;
– Glosa Elżbiety Kremer do uchwały Sądu Najwyższego z 07.10.2008 r., III CZP 95/08 221. Przegląd Prawa Rolnego 2010 Nr 1;
– Rafał Padrak. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Biuletyn Finanse Publiczne 4/2006).

Wojciech Nalaskowski był także wykładowcą w realizowanym w 2009 r. przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w Toruniu programie „Biznes akademicki” dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych tegoż Uniwersytetu.

Współtwórca (wraz z Januszem Ziółkowskim), na zlecenie JM Rektora UMK w Toruniu projektów obowiązujących w tymże UMK aktów normatywnych ze sfery prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej, takich jak: „Regulamin tworzenia spółek spin-off” oraz „Regulaminu ochrony dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich”.

Współtwórca (wraz z Januszem Ziółkowskim), na zlecenie Banków, kilku oryginalnych i zmuszających do refleksji, ale akceptowanych opinii z zakresu prawa bankowego oraz rachunkowości, składanych w Komisji Nadzoru Finansowego.