Janusz Ziółkowski

Doktorant (zainteresowania naukowe w zakresie zakładania, przekształceń, podziału i łączenia spółek w aspekcie rachunkowości i prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek spin off i spin out), ukończył studia doktoranckie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jak również Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie rachunkowości finansowej i prawa podatkowego prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej dla pracowników tego urzędu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w urzędzie kontroli skarbowej (w pionie kontroli), kancelarii prawno-podatkowej, spółce księgowej oraz w czasie pracy naukowej. Kierował zespołami (lub był członkiem zespołów) związanymi zarówno z pracą bieżącą jak i prognozowaniem strategicznym (w tym udział przy przygotowaniu grupy kapitałowej do wejścia na rynek GPW). Zarządzał, organizował i współuczestniczył w pracach zespołów księgowo-prawnych w czasie kilkudziesięciu kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Nadzoru Finansowego, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celne i zus występując w nich częstokroć w charakterze pełnomocnika. W 2009/2010 r. przygotował i wdrożył właściwe dla organizacji pożytku publicznego procedury przeciwdziałania prania pieniędzy i zwalczania terroryzmu oraz był pełnomocnikiem w czasie pierwszej kontroli w tym zakresie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jest autorem i współautorem opinii m.in. dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów. Autor i współautor wielu innowacyjnych rozwiązań w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, przy zakładaniu i fuzji spółek; współautor zrealizowanych koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym kapitałowych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania i finansowania procesów restrukturyzacji. Prowadził zajęcia w ramach pracy naukowej, wykładowca na szkoleniach dla głównych księgowych i prowadzących biura rachunkowe, prelegent na konferencjach naukowych nt. Biznesu akademickiego w aspekcie zakładania spółek, rozwoju poprzez finansowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii oraz przekształcanie przedsiębiorstw celem transferu wiedzy akademickiej do biznesu.

Współautor (wspólnie z radcą prawnym Wojciechem Nalaskowskim) koncepcji do regulaminu zakładania i funkcjonowania spółek akademickich w celu transferu nauki do biznesu w UMK oraz projektów obowiązujących w UMK aktów normatywnych takich jak: „Regulamin tworzenia spółek spin-off oraz Regulamin ochrony dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich. Wspólnie z radca prawnym Wojciechem Nalaskowskim (jako pierwsi w Toruniu) opracowali i wdrożyli, na zlecenie pracowników naukowych UMK, koncepcję spółek akademickich (pierwsza i na razie jedyna spółka spin out z UMK). Za swoją pracę non profit na rzecz krzewienia wiedzy w zakresie spółek spin-off i spin-out wielokrotnie otrzymali podziękowania od władz UMK.